pix.jpg (4753 bytes) uk.gif (1787 bytes)
pix.jpg (4753 bytes) Home
blueball.gif (904 bytes) Shares

pilhoger.gif (63 bytes)

Historical Shares

pilhoger.gif (63 bytes)

New stock

pilhoger.gif (63 bytes)

A B C D E F G
pix.jpg (4753 bytes) H I J K L M N
pix.jpg (4753 bytes) O P-Q R S T U V
pix.jpg (4753 bytes) Y-Z--
pilhoger.gif (63 bytes) By name

pilhoger.gif (63 bytes)

Agriculture

pilhoger.gif (63 bytes)

Bath, Health

pilhoger.gif (63 bytes)

Banks, Finance

pilhoger.gif (63 bytes)

Factory

pilhoger.gif (63 bytes)

Brewery

pilhoger.gif (63 bytes)

Fuel

pilhoger.gif (63 bytes)

Electricity,Power

pilhoger.gif (63 bytes)

Real estate

pilhoger.gif (63 bytes)

Insurance.

pilhoger.gif (63 bytes)

Glass, Tile

pilhoger.gif (63 bytes)

Matches

pilhoger.gif (63 bytes)

Mines

pilhoger.gif (63 bytes)

Trade

pilhoger.gif (63 bytes)

Hotel, Rest.

pilhoger.gif (63 bytes)

Railroads

pilhoger.gif (63 bytes)

Chemistry

pilhoger.gif (63 bytes)

Provisions

pilhoger.gif (63 bytes)

Fun,Theater, sports

pilhoger.gif (63 bytes)

Shipping, Shipyard, Port

pilhoger.gif (63 bytes)

School

pilhoger.gif (63 bytes)

Quarry, Lime & Brickyard

pilhoger.gif (63 bytes)

TeleCom

pilhoger.gif (63 bytes)

Textile, Leather, Shoes

pilhoger.gif (63 bytes)

Tobacoo

pilhoger.gif (63 bytes)

Transportation, Vehicle

pilhoger.gif (63 bytes)

Printing house

pilhoger.gif (63 bytes)

Timber, Forest, Furniture, Paper

pilhoger.gif (63 bytes)

Workshop
pix.jpg (4753 bytes) Explanations
pix.jpg (4753 bytes) Catalogue

pilhoger.gif (63 bytes)

Denmark

pilhoger.gif (63 bytes)

Finland

pilhoger.gif (63 bytes)

Norway
pix.jpg (4753 bytes) Who are we?
pix.jpg (4753 bytes) Numismatics
pix.jpg (4753 bytes) Order
pix.jpg (4753 bytes) Sales conditions